Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Šárka Dvořáková se sídlem Pod Zámeckým 434, Nové Hrady, 373 33 IČO: 69102201 Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vesele-marmelady.cz

  1. Úvodní ustanovení. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Šárka Dvořáková, se sídlem Pod Zámeckým 434, Nové Hrady, 373 33 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vesele-marmelady.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky se nevztahují na případ, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  2. Informace a objednání zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní  a poplatků, kromě nákladů za doručení zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplněný údajů v objednávkovém formuláři. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3. Doručení zboží a cena přepravy. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 21 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží jsou součástí zásilky. Produkty zasíláme zabalené tak, abychom maximálně zabránili jakémukoliv poškození zboží. Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma. Zboží doručujeme zásilkovou společností DPD. Cena dopravného a balného je u objednávek pod 1000 Kč celkem 125,- Kč včetně DPH (zahrnuje přepravné, balné a poplatek za dobírku). V případě platby předem je cena dopravného 97,- Kč včetně DPH.

  4. Cena zboží a platební podmínky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Další možností je cenu zaplatit předem. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

  5. Práva a povinnosti z vadného plnění. Pokud má převzaté zboží nedostatky (nemá sjednané a oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra či hmotnost), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na přiměřenou slevu z ceny či na dodání nové věci bez vad. Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla jeho podnikání.

  6. Odstoupení od kupní smlouvy. Kupující může od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v neotevřené, nesmí jevit známky poškozen. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  7. Řešení sporů. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  8. Ochrana osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které evidujeme o svých zákaznících a které potřebujeme pro řádné poskytování našich služeb, uchováváme plně v souladu s pravidly GDPR. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, na řádné účtování poskytnutých služeb a na průběžné informování o stavu objednávky. U přihlášených uživatelů také k informování všech novinkách, akcích a slevách.

Osobní údaje, které evidujeme o nakupujícím jsou: Jméno a Příjmení Adresa bydliště (dodání) Telefonní číslo Emailová adresa IP adresa počítače, ze kterého byl učiněn nákup zboží.

Tyto údaje uchováváme v systému 5 let od posledního přihlášení/nákupu. Přijetím těchto obchodních podmínek spotřebitel (kupující či registrujícíc se osoba) souhlas se zpracováním osobních údajů tak jak jsou vymezeny v těchto podmínkách.

Právo na vymazaní z evidence. Pro smazaní veškerých dat z evidence stačí napsat email na [email protected] s žádostí o odstranění evidovaných údajů.

Obchodní podmínky jsou platné od 6. 5. 2015